គន្លឹះ​កំណត់​មុខងារ Line ឬ Outline ក្នុង​កម្មវិធី CorelDraw សម្រាប់​គូស​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ

ក្នុង​គន្លឹះ​មិន​បាន​បង្ហាញ​ពី​ឧបករណ៍​គូស​ទាំងអស់​របស់​កម្មវិធី​ CorelDraw ទេ គ្រាន់តែ​លើក​យក​ចំណុច​កែ​សម្រួល​នៃ​មុខងារ Line ឬ Outline ក្នុង​កម្មវិធី CorelDraw សម្រាប់​គូស​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​តែប៉ុណ្ណោះ​ ដើម្បី​ឲ្យ​ឆាប់​ងាយ​យល់ ។

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.