ក្បួនមហាទក្សា តម្រាឱ្យឈ្មោះកូន និងគំរូឱ្យឈ្មោះហាង ២០០៣


នេះ​ជា​សៀវភៅ​សំខាន់​ដែល​ខ្មែរ​គ្រប់រូប​ត្រូវ​មើល​ ជា​ពិសេស​ឪពុកម្ដាយ ដែល​ត្រូវ​ការ​ដាក់​ឈ្មោះ​ឲ្យ​កូន អាន​មួយ​ត្រួស ប្រាកដ​ជា​មាន​អារម្មណ៍​ស្រឡាញ់​ឈ្មោះ​ជា​របៀប​ខ្មែរ។

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.