បម្លែង​អក្សរ​ធម្មតា​ទៅ​ជា​អក្សរ​គំនូស​វាស Turn Any Font Into a Sketch Font

ប្លក់​អាក្បាលធំ សូម​អធ្យាស្រ័យ​ដែល​មិន​បាន​បក​ប្រែ​គន្លឹះ​អំពី​ពុម្ព​អក្សរ​ជា​ភាសាខ្មែរ ដោយសារ​គិត​ថា​អ្នក​រចនា​ពុម្ព​អក្សរ​ទូទៅ​ អាច​មើល​​អក្សរ​អង់គ្លេស​យល់​​។ ក្នុង​គន្លឹះ​នេះ​មាន​ប្រយោជន៍​អាច​បម្លែង​អក្សរ​ធម្មតា​ទៅ​ជា អក្សរ​គំនូស​វាស (Sketch Font) - សម្រាប់​អ្នក​រៀន​គូរ​រូប​ប្រាកដ​ជា​ដឹង​ពី​ពាក្យ Sketch (គំនូស​វាស) ។ យើង​តែងតែ​ឃើញ​ពុម្ព​អក្សរ​អង់គ្លេស​មាន​ពុម្ព​ម៉ូដ​ជា Sketch (គំនូស​វាស) នេះ​ជា​ច្រើន ហើយ​សម្រាប់​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យើង​គឺ​មាន ២ ទៅ ៣ ​​ម៉ូដ​ដែរ​ អញ្ចឹង​សម្រាប់​អ្នក​ចង់​រៀន​ធ្វើ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​របៀប​នេះ យើង​អាច​សាកល្បង​យក​ពុម្ព​របស់​អ្នកដទៃ​ (កុំ​ភ្លេច​សុំ​ការអនុញ្ញាត​ម្ចាស់​ពុម្ព​អក្សរ​ផង) យក​មក​ធ្វើ​ជា​ពុម្ព​អក្សរ Sketch (គំនូស​វាស) នេះ​ដើម្បី​​បាន​ប្រើ​ខ្លួនឯង ឬ​​ចែក​ឲ្យ​គេ​បាន​ប្រើ​ដែរ។

Here are some popular sketch fonts available that are great for grungy and hand-drawn designs and illustrations. My problem is, I want to be able to use this sketchy style in any font. Turn’s out, it is actually really easy to do in Illustrator. Moreover, you can create a Graphic Style and easily apply the style to other editable fonts to create your very own custom sketch font!

Tutorial Details

  • Program: Adobe Illustrator CS6 – CC
  • Difficulty: Beginner
  • Topics Covered: Appearance panel, Graphic Styles
  • Estimated Completion Time: 10 minutes

Final Image

Below is an example of the sketch font we will be creating.

Step 1

Create a new document and with the Text tool (T), type out some text with the font of your choosing. I am using Glypha Black as my font.

Step 2

With the text selected, take off any stroke and fill. We are going to add a stroke and fill separate from each other in the Appearance panel in the next couple of steps.

Step 3

With the no fill and no stroke text selected, open the pop-up menu in the Appearance panel, and chose Add New Fill. Keep the default black color of the fill.

Step 4

Select the new fill in the Appearance panel, and go Effect > Stylize > Scribble. With the Scribble Options dialog open, change the Angle to 45, the Path Overlap to 0 px, the Path Overlap Variation to 2 px, the Stroke Width to 1 px, the Curviness to 0, the Curviness Variation to 50, the Spacing to 2 px, and the Spacing Variation to 1.5 px.

Step 5

Select the Stroke option in the Appearance panel and give the text a 2 pt stroke.

Step 6

With the Stroke still selected in the Appearance panel, go Effect > Distort & Transform > Roughen. In the Roughen dialog, change the Size to .5, select the Relative radial button, change the Detail to 30, and select the Smooth radial button for Point. This will give the stroke a little distress.

Step 7

Now, we have a custom sketch font. Moreover, you can easily edit the font! To make this technique even more useful, let’s create a Graphic Style so we can quickly apply these effects to other fonts and text. First select your font and take a look at the Appearance panel. You can see all the effects in your type. Now, simply press the New Graphic Style Button in the Graphic Styles panel and name your new Graphic Style!

Step 8

Now type out some more text and change the font. With the text selected, press the thumbnail of your new sketchy Graphic Style and see all the wonderful sketchy results!


Experiment

You can apply the sketchy graphic style to other objects other than text. I also suggest playing around with the Scribble and Roughen effect settings. Post links to images in the comments with your results!
_________________
ប្រភពពី : http://vectips.com/tutorials/turn-any-font-into-a-sketch-font/

Post a Comment

[blogger]

Author Name

ewafwewefwefwererf

Contact Form

Name

Email *

Message *

អាក្បាលធំ . Powered by Blogger.